Học sinh lớp 2 bị gẫy chân trong sân trường: Lời khai bất nhất từ hiệu trưởng TH Nam Trung Yên

1